แผนกำหนดการสอน (Course Outline)

 

ครั้งที่

หัวข้อบรรยาย

Assignment + Lab

1

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (Expression)

-          เครื่องหมายในการคำนวณ

-          ลำดับความสำคัญในการคำนวณ

-          ฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

การเขียน Flowchart

-          แบบที่ 1 การวาดเบื้องต้น

-          แบบที่ 2 if-else

-          แบบที่ 3 if-else-if

 

Assignment 1

 

2

พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

-          โครงสร้างโปรแกรม

-          ชนิดข้อมูลเบื้องต้น

-          ชื่อ การตั้งชื่อ ตัวแปร และค่าคงที่

-          คำสั่งกำหนดค่า

ครั้งที่ 2 (ต่อ)
คำสั่งการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพเบื้องต้น

-          printf (int , float , string)

คำสั่งการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด

-          scanf (int , float, string)

Lab1

(printf+scanf+expression)

 

Quiz1

(Intro,printf)

3

คำสั่งการเลือกทำแบบ if

-          แบบทางเลือกเดียว (if-then)

-          แบบสองทางเลือก (if-then-else)

Assignment 2

Quiz2

(Expression,printf,scanf)

4

คำสั่งการเลือกทำแบบ if  (ต่อ)

-          แบบหลายๆ ทางเลือก (nested if)

คำสั่งการเลือกทำแบบ switch-case

Lab 2

(nested if + switch)

 

5

ประเภทของการทำซ้ำ (Loop)

-          การทำซ้ำแบบใช้จำนวนรอบ (Count-Controlled Loops)

-          การทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (Event-Controlled Loops)

คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้จำนวนรอบ

-          For Loop

Lab 3

(For + If or switch)

 

Quiz3

(if,switch case)

6

คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข

-          While Loop

-          เทคนิคการใช้ข้อมูลที่มี DUMMY เป็นตัวบอกสิ้นสุดข้อมูล

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 เรื่อง If + switch case+
for loop


Lab 4

(While with Event- Controlled Loop)

 

Quiz4

(for loop)

7

คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข

-          Do-while Loop

 

8

สอบวัดผลกลางภาค (Midterm Examination)

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2556

9

การใช้แฟ้มข้อมูล (Text File)

-          การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล

-          การอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลนำเข้า

-          การแสดงผลลัพธ์ไปยังแฟ้มข้อมูลผลลัพธ์

-          การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแฟ้มข้อมูล

Lab 5

(While + Text File)

 

10

อาร์เรย์ 1 มิติ (One Dimensional Array)

-          การประกาศอาร์เรย์ 1 มิติ

-          การกำหนดค่าในอาร์เรย์ (Array Assignment)

-          การเรียกใช้ค่าในอาร์เรย์

การค้นหาข้อมูล (Searching) ในอาร์เรย์ 1 มิติ

-          การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Search)

Assignment 3

 

Quiz5

(While + Text File)

11

 

การประยุกต์ใช้อาร์เรย์ 1 มิติ แบบขนาน (Parallel Array)

-          การประกาศอาร์เรย์ 1 มิติแบบขนาน

-          การเรียกใช้ค่าในอาร์เรย์ขนาน

-          การกำหนดค่าในอาร์เรย์แบบขนาน

-          การประมวลผลอาร์เรย์แบบขนาน

การค้นหาข้อมูล (Searching) ในอาร์เรย์แบบขนาน

-          การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Search)

Lab 6

(Parallel Array)

 

12

การใช้ตัวแปรแบบสตริง (String)

-          การประกาศตัวแปรสตริง

-          การกำหนดค่า

ฟังก์ชันพื้นฐานเพื่อใช้งานสำหรับตัวแปรสตริง

-          strcpy และ strncpy

-          strcat และ strncat

-          strcmp และ strncmp

-          strlen

การประยุกต์ใช้งานสตริง

Lab 7

(String)

 

Quiz6

(Array)

13

การสร้างฟังก์ชัน

-          การประกาศฟังก์ชัน (Function Declarations)

-          ขอบเขตของตัวแปร (Scope of Variables)

ประเภทของฟังก์ชัน

-          Function without Argument

-          Function with Argument

-          การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านค่า (Parameter Passing by Value)

Assignment 4

 

Quiz7

(String)

14

การสร้างฟังก์ชัน (ต่อ)

-          ฟังก์ชันที่ส่งค่าคืนกลับเพียงค่าเดียว (Return Single Value)

-          ฟังก์ชันที่มีการรับข้อมูลและส่งค่าผลลัพธ์คืนกลับ

-          การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านตำแหน่ง (Parameter Passing by Reference)

 

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 เรื่อง Text file + Loop + Array + String + Function

Lab 8

(Function)

 

Quiz8

(Function)

15

การสร้างฟังก์ชัน (ต่อ)

-          ฟังก์ชันที่ส่งค่าคืนกลับเพียงค่าเดียว (Return Single Value)

-          ฟังก์ชันที่มีการรับข้อมูลและส่งค่าผลลัพธ์คืนกลับ

-          การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านตำแหน่ง (Parameter Passing by Reference)

 

Lab 9

(Function)

16

สอบปลายภาค (Final Examination)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2556